Stále častěji se objevují nejrůznější techniky a návody, jak vyřešit vztahové/finanční/pracovní problémy a snáze proplouvat životem. Některé z nich jsou dlouhodobě a pečlivě ověřované a mají kvalitní teoretické základy, zaznamenanou úspěšnost a vymezené oblasti použití. Jiné se prezentují jako všelék na jakékoli životní potíže a klienty lákají na pěkná slova a dobrou reklamu. Pro laika může být nesnadné odlišit jedny od druhých a pod silou dojmu se může rozhodnout pro metodu, která pro něj nemusí být ani vhodná, ani prospěšná. V některých případech si může dokonce přitížit.

V posledních letech u nás na popularitě získává metoda otáčení emočních rovnic Aleše Kaliny. V roce 2008 si Mindsoft s.r.o. (společnost, jejímž je Kalina jednatelem a zakladatelem), na termín “emoční rovnice” přihlásila ochrannou známku, v níž jsou zahrnuty psychologické služby pro veřejnost, testování a poradenství v oblasti psychologie pomocí vlastní teorie. Sama metoda práce s emočními rovnicemi nepodléhá žádnému patentu. Jak tato metoda vypadá?

Metoda práce s emočními rovnicemi

Emoční rovnice[1] jsou podle autora zápisy v mozku psané jazykem emocí (další dva komunikační jazyky mozku jsou logika a návyky). Emoční rovnice nabývá hodnoty „pravda“, a má v našem životě dvě funkce:

  • Ovlivňuje naše chování a jednání
  • Zpětně si ji potvrzujeme v našem okolí.

Cílem metody je nalézt nefunkční nebo dokonce škodlivé emoční rovnice a nahradit je rovnicemi vědomě zvolenými. Metoda Emočních rovnic sestává ze tří kroků: nalezení emočních rovnic, jejich otáčení a vkládání nových.

Hledání emočních rovnic: Emoční rovnice se potvrzují v emocionálně vypjatých situacích, proto je podle autora nejlepší při prožívání takové (a často opakované) situace poodejít stranou a položit si otázku: jaké přesvědčení si zde dokazuji, co se mi potvrzuje? Většinou jde o různá fatalistická přesvědčení typu „Nikdo mě nemá rád“, „Jsem hloupý a nezajímavý“, atd. Současně je dobré si vzpomenout, s jakými vzorci chování a s jakými přesvědčeními jsme se setkávali doma, neboť značnou část emočních rovnic získáváme z rodiny.

Otáčení emočních rovnic: Když máme nalezenou emoční rovnici, provedeme takzvanou otočku: Nejprve nalezneme opačné tvrzení (např. pro emoční rovnici „Jsem hloupý a nezajímavý“ by tedy vznikla negace „Jsem chytrý a zajímavý“). Následně si vytvoříme emoční film (představu emocionálně významné situace, která by se mohla odehrát za dva roky), v němž by se promítla otočená rovnice (např. představa, že stojíte v kruhu vysokoškolských přátel, kteří se ve vaší přítomnosti dobře baví). Je důležité, abychom při takové představě cítili silné, pozitivní emoce. Pokud tomu tak není, je potřeba vymyslet si jiný emoční film. Následně se v něm pokusíme zachytit klíčová slova a věty, a z nich sestavit novou emoční rovnici. Nakonec se podle autora máme zeptat: „Mozku, jsou tyto emoce pravda?“ Zeptáme se tedy sami sebe, zda danou rovnici cítíme jako pravdivou. Pokud je odpověď ano, získali jsme novou emoční rovnici. Pokud je však odpověď záporná, je nutné hledat jiný emoční film nebo vhodně upravit negaci.

Vkládání emočních rovnic: Recept Aleše Kaliny zní: Každý den si po dobu jedné minuty přehrávejme emoční film, a to jakýkoliv, který vyvstane v souvislosti s novou emoční rovnicí. Takto upevňovat je možné maximálně sedm rovnic denně. Bohužel, metoda Emočních rovnic nenapovídá, za jak dlouho nové rovnice začnou účinkovat.

Zdroj: www.kosmas.cz

Zdroj: www.kosmas.cz

Teoretické základy Kalinovy metody

Na základě mnoha Kalinových populárně-naučných článků a odvážných tvrzení (“Konečně vyřešíte nepříjemné jevy ve VŠECH OBLASTECH života, které se až děsivě opakují.[2]) by se mohlo zdát, že metoda emočních rovnic spočívá na vědeckých poznatcích a že se jedná o spolehlivý prostředek k vyřešení problémů.

Kalinova teorie emočních rovnic staví na předpokladu, že mozek funguje jako počítač. “Neustálým pozorováním různých životních situací jsem zjistil, že mozek je nejvýkonnější počítač na světě[3],” píše Kalina v jednom ze svých článků. Jinde se dočteme následující, fakty nepodpořené, prohlášení: “Dále vím, že mozek vždy zapisuje ukládané informace s hodnotou pravda (ano). Jde o bitový, víceokruhový počítač schopný zpracovávat více úloh najednou nezávisle na sobě, podobný těm, které známe z kanceláří. Nenaleznete v něm zápisy s hodnotou nepravda (lež).[4] Ačkoliv se Kalina vyjadřuje s naprostou jistotou, výše uvedená tvrzení mi vyznívají spíše jako líbivá dojmologie, než jako výroky založené na objektivně zjištěných skutečnostech[5]. Na příklad tvrzení, že člověk má za den 70.000 myšlenek, převzal Kalina od filozofa Deepaka Chopry, názor, že pouze 500-1200 těchto myšlenek je vědomých, prý slyšel někde na kongresu v USA, zapsání ¾ emočních rovnic se podle jeho vlastního, nezveřejněného(!) výzkumu odehrává v raném dětství a mnohé z jeho dalších tvrzení vzniklo jen na základě rozhovorů s klienty.

Podle Kaliny se v prvních 7 letech života člověku do mozku “vepíše” 70% tzv. emočních rovnic. Jedná se o tvrzení, která popisují svět, druhé lidi i nás samotné. Mnohá tato přesvědčení jsou neprospěšná, až sebezničující (např. “všichni jsou lepší než já”) a máme sklony si je v životě potvrzovat. Tato přesvědčení jsou propojena s odpovídajícími nepříjemnými emocemi a vytvářejí se v průběhu celého života.

Tyto tzv. emoční rovnice se velice podobají dysfunkčním schématům Jeffreyho E. Younga, iracionálním přesvědčením v racionálně emoční behaviorální terapii anebo třeba niterným přesvědčením v kognitivní psychologii. Prolínání reality postižitelné smysly a její myšlenkové interpretace je nosné téma konstruktivismu a objevíme je mimo jiné také v terapii ACT (Steven C. Hayes). Vzájemná interakce mezi myšlenkami, emocemi a chováním[6]  je např. Kognitivně-behaviorálním psychologům známá již několik desítek let. Formující vliv událostí v dětství zdůrazňuje už na přelomu 20. století S. Freud, učení a získávání poznatků na základě pozorování druhých najdeme na příklad v sociálně-kognitivní teorii A. Bandury.

Kalina předpokládá, že nepříjemné myšlenky a pocity (strach, žal, bolest, smutek atp.) vycházejí z neprospěšných emočních rovnic a jako takové jsou nepřirozené, nezdravé a je potřeba je vymýtit, aby člověk mohl dosáhnout trvalé spokojenosti.[7] Pro podporu svého tvrzení poskytuje ničím nepodložený údaj, že 5% lidí na světě žije plně spokojený život ve všech klíčových oblastech (zdraví, vztahy, kariéra a finance).

Zajímavé by mohlo být srovnání s terapií ACT, kde je klíčovým přesvědčením to, že i nepříjemné počitky (nemoc, bolest, stárnutí, nepříjemné pocity a myšlenky atp.) jsou přirozenou a nevyhnutelnou součástí lidského života a že křečovitá snaha vyhnout se těmto vnitřním podnětům způsobuje druhotné utrpení a psychické potíže.

Některé z nepříjemných pocitů mohou být i prospěšné – bolest či strach mohou varovat před nebezpečím, vztek může poukázat na křivdu, pláč může odplavit napětí, dotčenost nás může upozornit, že nás něco ťalo “do živého” atd. Také logoterapie Viktora E. Frankla pojímá utrpení jako nezbytnou součást lidské existence a zároveň v něm za určitých okolností vidí příčinu hlubokého vnitřního rozvoje člověka[8].

Nepříjemné pocity a myšlenky odvíjející se ze zážitků z dětství podle Kaliny vymýtíme jedině kontrolou své mysli a svých emocí: “K opuštění vyjetých kolejí je zapotřebí si najít a změnit takzvané emoční rovnice.[9] Podle Kaliny je díky plasticitě mozku (zjednodušeně řečeno jeho schopnosti měnit se i v dospělosti)[10] změna pomocí metody emočních rovnic nejen možná, ale i trvalá.

Jak si však může být Kalina jistý, že změna vytvořená pomocí metody emočních rovnic bude trvalá a že nebude právě díky plasticitě mozku po čase znovu přepsána?

Pár slov o Kalinovi

Věnuje se koučování klientů, kteří za ním přicházejí s nejrůznějšími osobními problémy a vede výcvikovou školu pro kouče. Kalinovo “životní koučování” představuje práci s klienty pomocí metody emočních rovnic a náplní jeho školy pro kouče je výcvik v této metodě.

V medailonku na jeho stránkách se dočteme, že má za sebou 25 let zkušeností s koučinkem. Nelze tam však dohledat, kde své zkušenosti získal ani zda absolvoval některý z oficiálních výcviků koučování.

K popularitě Kaliny a jeho práce přispívají jak média, tak i jeho webové stránky obsahující působivě znějící věty (např.: “Lepší život pro každého[11], “Ovládněte svůj mozek a získejte, po čem toužíte![12], “Konečně vyřešíte nepříjemné jevy ve VŠECH OBLASTECH života, které se až děsivě opakují.[13] ).

Prezentace a vystupování

Aleš Kalina mluví hovorovým jazykem, často opakuje slova a věty a používá krkolomné formulace a nelogická tvrzení. Celý projev působí značně nepřipraveně. V jeho výkladu lze vysledovat řadu zavádějících tvrzení a manipulativních formulací:

Marketing: Aby byla jistota správného účinku, je potřeba koupit si další CD, nebo přijít na konzultaci s příslušným koučem. Reklama na další Kalinovy služby je patrná z každé části jeho projevu.

Narozdíl od jiných pracovníků v oblasti koučování a psychologie, Aleš Kalina nestojí na ramenou velikánů. Ani na jeho stránkách, ani na jeho CD či seminářích nenalezneme odkazy na výzkumy, studie a práce jiných lidí. Zdánlivě z nikoho nevychází a vše vynalezl na zelené louce.  Celá metoda se zrodila z jeho zkušeností, je jeho nápadem a jen jeho soukromý výzkum potvrzuje její účinnost. Na CD Emoční rovnice Kaliny dokonce uslyšíme, že právě on vynalezl stupnici 0-10.

Za vše mohou ostatní: Za vše, co se nám děje, může náš mozek, který dělá špatná rozhodnutí kvůli svému naprogramování. Původci tohoto naprogramování jsou rodiče, přátelé, první lásky, zaměstnavatelé a v neposlední řadě kultura (chybí už jen politici). Každý je obětí všech okolo a Kalina prý dovede pomoci.

Zvládlo by to i dítě: Kalina často zdůrazňuje, jak snadnou a rychlou pomoc představují Emoční rovnice. Přestože jste to dosud nedokázali sami, díky němu dokážete nyní ovlivnit své chování, postoje i návyky. Stačí chodit za koučem.

Funguje to na 100%: Kalina nepřipouští, že by jím uváděná metoda mohla mít chyby či nedostatky. Podle jeho dlouholeté praxe to funguje bezchybně. A to i přesto, že ji odborníci kritizují.

Zacíleno na „racionály“: Celá teorie Emočních rovnic stojí na silné racionalizaci. Hledání emočních rovnic metodou verbalizace, negace, otočka. Současně je využita celá řada počítačových metafor (mozek počítá, rovnice má hodnotu „pravda“, naprogramování mozku, atd.). Přednes je cílený na lidi, kteří se považují za racionální osoby, a kteří chtějí, aby jim „mozek produkoval jen příjemné myšlenky“.

Ačkoliv jde o zcela nepodložené informace,Kalina své domněnky prezentuje jako fakta. To přispívá ke zdánlivé důvěryhodnosti celého konceptu Emočních rovnic i přes zjevný nedostatek opory ve výzkumu a klinické praxi.

Pár slov závěrem

Mediální podpora a charismatický styl Kaliny usnadňuje podlehnutí dojmu, že metoda emočních rovnice je ověřená, spolehlivá a účinná. Účast na Kalinově padesátihodinového výcviku v koučování stojí 100.000 Kč a jedna hodina s Kalinou jako s terapeutem přijde na 10.000 Kč. Dáváme k zamyšlení, zda stojí za to investovat takové množství peněz do metody, u níž není známá ani účinnost, ani vhodnost pro ty které problémy.

[1]Název „rovnice“ neodkazuje na matematický konstrukt. Pojmenování metody emoční rovnice není nijak odůvodněno.

[2]http://ales-kalina.cz/vstupenka/emocni-rovnice-krest-me-knihy-pepou-jovkou-vojtkovymi-praha/, 4.8.2014

[3]Věřím, že metafora mozku jako počítače, užívaná dlouhá léta v kognitivní pscyhologii, osloví techničtěji a “racionálněji” založený typ lidí, kterým se může jevit jako srozumitelná a vševysvětlující.

[4]http://ales-kalina.cz/emocni-rovnice/, 4.8.2014

[5]tj. neuvádí zdroje (natož recenzované, které by byly publikovány v odborné literatuře a u nichž by byla zveřejněna metodologie)

[6]Kterou Kalina vysvětluje pomocí tzv. ‚emočních kvant‘ – termínem obskurním a ponechaným bez vysvětlení, který se mi nepodařilo dohledat v žádných dokumentech v EBSCOhost: “Poněvadž mozek pracuje v jazyce emocí s emočními kvanty, ne s větnými spojeními, pomáhá nám tato metoda převést tato kvanta do srozumitelných vět, které při vyřčení zpětně vyvolají emoční prožitek.”

[7]“Pokud se trápíme čímkoliv, je to proto, že pouze neumíme ovládat svůj mozek a neznáme jeho zákonitosti.“,  http://ales-kalina.cz/blog/osobni-rust/ovladnete-svuj-mozek-a-ziskejte-po-cem-touzite/, 4.8.2014

[8]Frankl, V. E. (1994). Člověk hledá smysl: Úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.

[9]http://ales-kalina.cz/blog/osobni-rust/mozek-jako-nejvetsi-podvodnik-na-svete/, 4.8.2014

[10]Kalina slibuje trvalé změny, čímž si ve skutečnosti odporuje. Když se mohl jednou změnit tak, proč by se nemohl o něco později změnit i onak – a neprospěšně?

[11]logo stránek http://ales-kalina.cz, 4.8.2014

[12]http://ales-kalina.cz/blog/osobni-rust/ovladnete-svuj-mozek-a-ziskejte-po-cem-touzite/, 4.8.2014

[13]http://ales-kalina.cz/vstupenka/emocni-rovnice-krest-me-knihy-pepou-jovkou-vojtkovymi-praha/, 4.8.2014