Recenze

Stephen Joseph: Co nás nezabije… Možnosti posttraumatického růstu

Traumatické zkušenosti byly po mnohá staletí vnímány psychology pouze z hlediska negativních dopadů na psychiku člověka. V dnešní době nám již nepřipadá nezvyklé, pokud se především rozvojem pozitivní psychologie začneme věnovat i kladným dopadům, které trauma může člověku přinést. Právě možnostem osobnostního růstu, na jehož počátku bylo trauma, se věnuje kniha Stephena Josepha, který s lidmi postihnutými traumatem pracuje ve své psychoterapeutické praxi.

big_co-nas-nezabije-Aay-348866

V prvním momentu nelze opominout náročnost prožívání traumatu pro kteréhokoli člověka na zemi. Trauma může pro každého představovat jiná událost; ať se již bude jednat o ztrátu blízké osoby, autonehodu či vážnou diagnózu, vždy jde o stav, který otřese dosavadním způsobem života. Existují různé způsoby vyrovnávání se s traumatickou zkušeností, z nichž některé mohou člověku přinášet obohacení a podněcují jeho osobní růst. A právě tomuto možnému přínosu pro člověka po prožitém traumatu se autor věnuje na stránkách své knihy.

Autor pracuje s mnoha myšlenkami, které si při čtení můžeme pro sebe odnášet, zamýšlet se nad nimi a kriticky je posuzovat. Především svoji teorii osobního posttraumatického růstu staví na základním postulátu Carla Rogerse o tom, že jako lidé máme přirozenou schopnost růstu. Ač v době traumatu nemusíme vidět cesty naděje, existují způsoby, jak se s traumatem vyrovnávat a nalézat cestu k vytvoření smyslu celé události. Možné cesty podpory s konkrétními návody podloženými výzkumy jsou součástí jednotlivých kapitol knihy.

Pokud se zaměříme na formální stránku, je kniha psaná čtivou formou; čtenáři jsou teoretické znalosti o traumatu přibližovány na základě příběhů jednotlivých lidí procházejících náročnými zkušenostmi. Autor podporuje svoji teorii jednotlivými výzkumy, které byly uskutečněny v této oblasti. Pro čtenáře bude jistě také přínosem, že jejich bohatý seznam je uvedený na konci knihy společně s poznámkami autora. Vedle teoretického přístupu k traumatu jako zdroji osobního růstu je v knize zařazen také oddíl, který přináší praktická cvičení pro všechny, kteří traumatem prošli a hledají nyní pomoc.

Předkládaný titul může být součástí ozdravného terapeutického procesu a  přinášet klientům náhled na to, co nyní prožívají jako následek traumatické zkušenosti. Samotným psychoterapeutům může přinést zejména teoretickou základnu o traumatickém prožívání. Ač kniha k tématu traumatu přistupuje pozitivně a zvýrazňuje jeho možný přínos pro člověka, vždy bychom měli mít na paměti, že posttraumatický růst není samozřejmostí. Trauma je jedinečná a náročná životní situace, ve které člověk potřebuje především pochopení a dostatek času pro sebe, aby sám mohl ke svému případnému osobnímu růstu najít cestu. Ač kniha může být v tomto ohledu podpůrná, je i autor velmi opatrný a odkazuje na případnou odbornou pomoc, kterou si lidé zasaženi traumatem zaslouží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *