Recenze

Na škole nám záleží: Jak sledovat a hodnotit kvalitu školy

Kniha „Na naší škole nám záleží“ provází čtenáře jednotlivými kritérii pro hodnocení kvality školy a jejího působení v jednotlivých oblastech. Kniha představuje postupně oblasti koncepce a rámce školy, pedagogického vedení. Následně se přesouvá od  oblasti kvality pedagogického sboru a výuky k tomu, jak hodnotit vzdělávací výsledky žáků s případnou podporou rovných příležitostí jednotlivých žáků. Autor vždy uvádí dané kritérium v souladu se školským zákonem a vysvětluje, co je jeho obsahem. Jedná se o kritéria týkající se vedení školy („Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj“), kvality pedagogického sboru („Pedagogové aktivně spoluprana škole nám záležícují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu“, výuky, vzdělávacích výsledků žáků („Žáci školy jsou motivováni k dosahování dobrých výsledků a projevují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty“), ale také podpory rovných příležitostí žáků („Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání“). Poté autor přehledně v bodech popisuje, na co je vhodné se zaměřit pro zhodnocení toho, jak dané kritérium škola naplňuje a poskytuje i stručné návody pro to, jakým způsobem lze kvality v daném kritériu dosáhnout.

V další části autor seznamuje čtenáře s metodami, s jejichž pomocí lze zjišťovat a hodnotit atmosféru v třídním kolektivu (dotazník Klima školní třídy), nebo v celé škole.  Představuje také ty, které umožňují zmapovat zájem žáků o jednotlivé oblasti výuky. Přehledně představuje již existující a dostupné dotazníkové metody a zároveň přináší i návody, jakým způsobem si lze vytvořit vlastní dotazníky, které by umožnily vedení školy hodnotit to, co potřebuje. Autor také přibližuje, jakým způsobem vhodně a bezpečně se získanými daty nakládat a komu výstupy z jednotlivých šetření adresovat. Kniha se věnuje nejen dotazníkům, které mohou pomoci získat informace od žáků, ale také způsobům, jak zjistit názory rodičů či zmapovat klima, potřeby či názory pedagogického sboru dané školy (např. SWOT analýza). Velmi přínosné jsou v této oblasti zejména příklady dobré praxe využití dotazníků a jejich výstupů, které autor popisuje a rovněž vzory dotazníků, které jsou uvedené v přílohové části knihy.

Zejména chci ocenit, že autor v knize zužitkoval své zkušenosti z různých rolí, které ve vztahu ke škole zastává. I proto se podařilo napsat srozumitelnou a přehlednou knihu, která je velmi dobře zpracovaná pro využití v praxi. Může sloužit jako příručka i ve chvíli, kdy čtenář narazí na konkrétní otázku, se kterou se právě ve své školní realitě setkal. Domnívám se, že kniha je velmi dobře využitelná zejména pro odborníky z řad pedagogů a vedení škol, ale může posloužit i  rodičům, kteří právě vybírají vhodnou školu pro své děti a/nebo se chtějí aktivně zapojit do života a organizace školy, kterou již jejich děti navštěvují.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *