Recenze

Humberto Maturana, Francisco Varela: Strom poznání

Strom poznání od chilských biologů a teoretiků poznání Humberta Maturany a Francisca Varely je zevrubným studiem fenoménu poznání a našeho jednání, které z něj vyplývá. Vyvádí z tendence žít ve světě jistoty, v němž je naše přesvědčení důkazem toho, že věci jsou a dějí se toliko, jak je vidíme. Zdůrazňuje, že existuje jen vlastní vnitřní život a že na jistotách založená zkušenost je jen projevem individuální slepoty ke kognitivním aktům druhých.

srom-poznani

Filosoficky zběhlému čtenáři by toto tvrzení mohlo přijít povědomé, sami autoři ostatně připouštějí, že existují podobnosti mezi jejich myšlenkovou konstrukcí a myšlením například Immanuela Kanta, Ludwiga Wittgensteina či Gregoryho Batesona.

Kniha nicméně nepředkládá pouze myšlenku jako takovou; vyjma zkoumání fenoménu poznání nahlíží na univerzální povahu konání v procesu poznávání, tedy na ztvárňování světa současně jakožto na problém i na východisko: ukazuje, jak poznání generuje i samo objasnění procesu poznávání. Nabízí proto dlouhou cestu od samotných kořenů autonomie, totiž buněčné autopoiézy, uspořádání metabuněčných organismů a jejich domén chování k funkční uzavřenosti systému, lingvistickým doménám i jazyku.

Přestože kniha obeznamuje i s jevy, se kterými se čtenář pravděpodobně již setkal, je potřeba se připravit na časté potýkání se s novými, nezvyklými pojmy; kniha je ostatně napsána velmi složitým a odborným jazykem. Z toho důvodu bych před její koupí nejprve doporučila do knihy nahlédnout.

Na druhou stanu ze strany čtenáře nevyžaduje žádné předchozí vědění: k pochopení souvislostí přísně sleduje pojmový itinerář, který je doplněn řadou ilustrací, pojmovou mapou hlavních myšlenek, doplňujícími výklady a heslářem s definicemi hlavních termínů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *